V souladu s článkem 7 odstavcem 2) stanov tohoto spolku svolává Výbor spolku schůzi jeho členů.

a to na pondělí 27.11.2017 v 17:00 hod v restauraci U Barcuchů. V případě, že se v daném termínu nesejde dostatečný počet členů a členská schůze nebude usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi na čtvrtek 30.11.2017 v 17:00 hodin tamtéž.

Členská schůze bude mít tento program:

  1. Informace o práci výboru od založení spolku
  2. Volba nového člena výboru
  3. Změna stanov spolku (viz níže)
  4. Různé, diskuze

Předpokládáme, že schůze by neměla trvat déle než hodinu.

Pokud byste se nemohli schůze zúčastnit, využijte prosím možnost dát plnou moc Vás zastupovat jinému členovi spolku.

Podrobné informace a vzor plné moci dostanou všichni členové spolku e-mailem.

Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!